Topic :   คุณเป็นเบาหวานประเภทไหน?    VIEW: 3370
23 / AUG / 2560  


คุณเป็นเบาหวานประเภทไหน ?
 


การจำแนกประเภทของโรคเบาหวาน

    เดิมใช้ตามองค์การอนามัยโลก คศ.1985 ซึ่งแบ่งตามลักษณะคลินิก ได้แก่ โรคเบาหวานชนิดที่อินสุลิน (IDDM) โรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน (NIDDM) โรคเบาหวานที่เกี่ยวข้องกับภาวะทางโภชนาการ (MRDM) และโรคเบาหวานที่มีสาเหตุจากอื่น ซึ่งการจำแนกดังกล่าวพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่สามารถแยกกันได้ชัดเจน ในแง่ของพยาธิสรีรวิทยาในการเกิดโรค การดำเนินโรค การตอบสนองต่อการรักษา และการป้องกันโรค ดังนั้น การจำแนกประเภทโรคเบาหวานใหม่ของสหพันธ์โรคเบาหวานแห่งสหรัฐอเมริกา (American Diabetes Association) คศ.1997 และองค์การอนามัยโลก คศ.1998 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงจำแนกประเภทของโรคเบาหวานใหม่ ได้แก่

    1.  โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 DM)  หมายถึง โรคเบาหวานที่เกิดจากการทำลายเบตาเซลล์ของตับอ่อน ส่วนใหญ่จะเกิด autoimmune ส่วนน้อยจะไม่ทราบสาเหตุ โรคเบาหวานชนิดนี้ในที่สุดจำเป็นต้องใช้อินสุลินเพื่อป้องกันการเกิดภาวะ ketoaciaosis

    2.  โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 DM) หมายถึง โรคเบาหวานที่เกิดจากภาวะ คือ อินสุลินร่วมกับความผิดปกติในการหลั่งอินสุลินของตับอ่อน ซึ่งเป็นโรคเบาหวานที่พบได้บ่อยที่สุด

    3.  โรคเบาหวานชนิดอื่น ได้แก่ โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทราบชนิดชัดเจน โรคของตับอ่อน ความผิดปกติของฮอร์โมน ยา หรือสารเคมี และอื่นๆ

    4.  โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หมายถึง โรคเบาหวานหรือความผิดปกติของความทนต่อกลูโคสที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกขณะตั้งครรภ์

 


ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฟรี


กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ