Topic :   น้ำตาลสะสม A1C ควรต้องเท่าไร    VIEW: 3447
8 / FRB / 2561  


น้ำตาลสะสม A1C ควรต้องเท่าไร

     น้ำตาลสะสม A1C ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานทราบความเป็นไปของระดับน้ำตาลในระยะ 2-3 เดือน เมื่อปี 2015 American Diabetes Association (ADA) ได้แนะนำมาตรฐานน้ำตาลสะสม A1C ไว้ดังนี้
 


 

  •  6.5% หรือ น้อยกว่า  เป็นเป้าหมายที่แพทย์แนะนำให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาล โดยต้องไม่มีผลในทางลบ อาทิ ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ นอกจากนี้ ค่านี้อาจจะใช้สำหรับผู้เป็นเบาหวานไม่นาน ผู้เป็นเบาหวานประเภทที่ 2 ซึ่งควบคุมน้ำตาลโดยการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และ/หรือ ใช้ยา และในผู้ที่มีไม่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • 7% เป็นเป้าหมายสำหรับวัยผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวาน (ไม่มีการตั้งครรภ์) โดยการศึกษาพบว่า การเกิดโรคแทรกซ้อน อาทิ โรคตาจากเบาหวาน อาการของระบบประสาทถูกทำลาย น้อยลง หากรักษาระดับน้ำตาลสะสมในระดับนี้ได้

  • 7.5% เป็นเป้าหมายสำหรับผู้ป่วยเด็กที่เป็นเบาหวาน (อายุระหว่าง 0-18 ปี) เป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ป่วยเด็กและผู้ปกครองต้องรักษาสมดุลระดับน้ำตาล เพื่อป้องกันความเสี่ยงภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาความจำ ปัญหาการพูดได้

  •  8% หรือต่ำกว่า  นี่เป็นเป้าหมายที่เข้มงวดน้อย อาจเหมาะสำหรับผู้มีประวัติน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างรุนแรง ผู้เป็นเบาหวานหลายปีและมีปัญหากับการควบคุมน้ำตาลที่เข้มงวด และคนที่มีปัญหาโรคแทรกซ้อนเบาหวานยาวนาน หรือปัญหาทางการแพทย์อื่น


ปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ฟรี


กรอกรายละเอียดเพื่อให้เราติดต่อกลับ