Topic :   18 ปี ชีวิตกับเบาหวานของฉัน"ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล"

 

"ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจแตกต่างขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล"